Haala Hundeeffama DhRTVO Haala Hundeeffama DhRTVO

 

Dhaabbanni Raadiyoo fi Televizyina Oromiyaa Adoolessaa bara 1998 labsii lakkoofsa 113/1998 dhaabbataa hundaa'edha. Dhaabbanni Raadiyoo fi Televizyina Oromiyaa Miidiyaa naannoo Dhaabbataa Sab - qunnamtii Oromiyaa jedhamun hojii eegale. Hundeeffame bara 2001 Imaammata Gulaallii qopheeffate.
Hundeeffame yeroo gababaa keessatti Raadiyoo fi Televizyinaan dhaabbataa Chaanaaalii biyyaatti lammaffaa ta'un hojii eegale.
Turtii waggoota lamaan boodaa Miidiyaalee Odeeffannoo ittiin tamsaasu FM itti dabale.
Dhaabbanni Raadiyoo fi Televizyinaa Oromiyaa Istudiyoo ammaayyaa Magaalaa Adaamaatti ijaarsisuun teeknooloojii addunyaa amma irratti jirtutti fayyadamuun odeeffannoo tamsaasu itti fufe.
Dhaabbanni Raadiyoo fi Televizyina Oromiyaa labsii lakkoofsa 164/2003 caffee Oromiyaan mooggafame. Miidiyaan kun akkaata labsii raggaa'e kanaan Miidiyaa biyyaatti waliin dorgomaa fi maddaa odeeffannoo filatama akka ta'ufidha.

DHRTVO KAAYYOO MAALIIF AKKA HUNDAA'EE BEEKTUU?
DHRTVO kaayyoowwan ijoo armaan gadii labsii lakkoofsa 113/1998n kennameef milkeessuuf hundaa'ee.
1.Heera Mootummaa Federaalaa fi Naannoo Oromiyaa,akkasumas immaammatootaa f iseeroota biroo irratti hundaa'uudhaan ummati Oromoo yaada ofii bilisummaan akka ibsu jajjabeessuu.
2.Ummanni Naannoo Oromiyaa odeefannoo sirrii fi wayitaawaa,gahaa fi qulqullina qabu dhiyeenyaan akka argatu haala mijataa uumuu,
3.Dhimmoota gurguddoo biyyooleessaa fi kan Naannoo irratti waliigalteen biyyooleessummaa akka uumamuuf hojjeechuu,
4.Sochilee dinagdee ,siyaasa fi hawaasummaa keessatti aadaan dimokraasii akka dagaagu jajjabeessuu,
5.Aadaa,seenaa fi afaan Oromoo guddisuuf ni hojjeeta.
NB-weebsaayitii DhRTVO-www.orto.et ykn www.orto.gov.et fi
-Fuula Feesbuukii DHRTVO-Ortvo Oromiyaa daawwadhaa,qeeqas tahee yaada ijaarsaa qabiyyee waliigalaa Dhaabbatichaa irratti nuu biraan gahuu dandeessu.
Dhrtvo 02/03/09 Adaamaa,Oromiyaa.Daariktooreetii Miidiyaa Haaraafi Monitaringiin.