Mul’ata Mul’ata

 

Mul'ata

Biyya keessatti miidiyaa amanamaa fi madda odeeffannoo filatamaa, Afrikaatti beekamaa ta'uu.

Dudhaalee OBN                                     

 • Dhugaa himuu                                         
 • Amanamummaa
 • Hirmaachisaa
 • Qophaa'ummaa
 • Naamusa ogummaa
 • Miira garee
 • Tajaajiltummaa

Kaayyoolee Tarsiima'aa OBN

 1. Itti quufinsa Maammilaa dabaluu.
 2. Galii guddisuu.
 3. Itti fayyadamaafi bu'a qabeessummaa baajataafi qabeenyaa dabaluu.
 4. Qulqullina qabiyyee dabaluu.
 5. Kenniinsa tajaajilaa fooyyessuu.
 6. Qulqullina waraabbii, gulaalliifi tamsaasaa fooyyessuu.
 7. Uwwisa tamsaasaa fooyyessuu.
 8. Dandeettii raawwachiissuu dabaluu.