Back

ODP fi ABO waliigalteesaanii cimsuun rakkoo mudatu waliin furaa waliin hojjechuuf waliigalan.

OBN Sad 05, 2011 - ODP fi ABO waliigalteesaanii cimsuun rakkoo mudatu waliin furaa waliin hojjechuuf waliigalan. Hooggantoonni Paartilee lameenii har'a Finfinneetti ibsa waloo kennaniiru.

Dura taa'aa itti aanaa ODP fi Pireezidaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaan ABO waliin guddina biyyaatiif kana booda waldhaggeeffachaa waliigalteen akka hojjetan dubbatan.

Hayyu Dureen ABO Obbo Dawud Ibsaa waliigaltee Asmaraatti irra gahan hojiirra oolchuun ODP waliin hojjechuuf qophii ta'uusaanii dubbataniiru.

Hayyu Dureen ABO Obbo Daawud Ibsaa waan nu harkaa bahaa ture waliin sirreessaa gara fuulduraatti walta'insaa fi akeeka jaarsoliin lafa kaa'aniin waloodhaan hojjenna jedhan.

Miseensonnii fi deeggartoonni ABO kana fudhatanii tasgabbiin Oromiyaa akka eegan dhaaman.

Waliigaltee kana hojiirra oolchuurratti miseensonnii fi deeggartoonni akka gumaachan gaafatan.

Rakkoolee dhalatuu malan waloodhaan qorannee furmaata akka itti goonu mirkaneessina jedhan.

Obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin, Jaarmiyaaleen siyaasaa nagaadhaan waraana tokko malee nagaan waliin qabsaa'uun, sagantaa siyaasaa ofii tarkaanfachiisuu danda'uun nageenya biyyaatiif murteessaa ta'uu amanna jedhan.

ABO waliinis biyya Eeritiraa magaalaa Asmaraatti walgeenyee nagaaf sirnaan waliin hojjechuuf mari'annee waliigalleerra jedhan.

Humni kanaan dura waraana ABO ture qaama mootummaa ta'ee mootummaa Naannoo Oromiyaatiif humna dabalataa akka ta'u gochuuf waliigaluu dubbatan.

Akkaatuma waliigaltee kanaan ABOn biyya galee hojii eegalee jiras jedhan.

Waliigalteen kun diigamee otoo hin ta'in hubannoo dhabuurraa kan ka'e tasgabbii dhabuun mudatee ture jedhan.

Maangudoonni kana hubatan nagaan akka waliin hojjennu hojii guddaa hojjetaniiru.

Oromiyaa keessattii fi Oromoo gidduutti nagaa buusuuf waliigallee jirra jedhan.

Obbo Lammaan akka jedhanitti, ABO waliin mari'achaa waliin hojjjechuudhaaf miseensonni ODPs ta'ee qaamoleen nagaa eegsisan hubannoo kanaan hojjechuu qabu.

Yeroon ammaa kun seena qabeessa waan ta'eef carraa seenaa keessatti argame kana tasgabbiidhaan Saba Oromoof jennee hojjechuu qabna.

Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hundi kana hubatanii hojjechuu qabu jedhan.

Barcumnii fi Aangoon addaa adda. Aangoon saba ofii waliini. Ulfinii fi kabajni dhuunfaan argamu hin jirus jedhan.

Walnumufachiisneerras yoo ta'e saba Oromoof jecha dhiifama waliif goonee waliin haa hojjennu jechuun dhaaman.

Iddoo kaleessaatti akka hin deebine waliif kakannee fuulduratti tarkaanfachuun saba keenyaaf haa hojjennu jedhan obboo Lammaan.