Back

Afrikaa Kibbaatti Paartiin ANC Appaartaayidiin waggoota 25 booda morkii cimaan mudate

OBN Ebla 30, 2011- Dheekkamsa uummatni malaammaltummaa irratti qabu, kufaatiin dinagdee fi haaromsi qabiyyee lafaa dubbiiwwan ijoo lammiileen Afrikaa Kibbaa filannoo marsaa 6ffaa kanaan sagalee isaanii irratti kennan taha.

Kufaatii sirna Appaartaayidii waggoota 25 booda kun filannoo dimokiraatawaa marsaa 6ffaa yoo tahu paartiin biyya bulchu Koongireensii Biyyaaleessaa Afrikaa [ANC] morkii cimaan yeroo jalqabaaf mudata jedhamee eegama.

Dargaggootni filachuuf galmaa'an carraa hojii dhabuun rakkachaa akka jiran dubbatu. Hojii dhabdummaan Afrikaa Kibbaatti 27% irra jira.

Paartiin Koongireensii Biyyaaleessaa Afrikaa erga 1994 as Afrikaa Kibbaa bulchaa jira. Haa tahu malee wal qixxummaan biyyichatti dhabamuu irraa kan ka'e fudhatamummaan isaa gadi bu'aa dhufeera.

Paartileen Sentirist Dimokiratik Alliyaansi (DA) fi Ikonomik Firiidem Faayiters [EFF] jedhaman morkattota cicimoo tahuun dhiyaachuutu himama.

''Ani miseensa paartii ANC dha, garuu barana isaaniin hin filadhu,'' jechuun hojjetaan ijaarsaa Taaboo Makheene jedhamu Rooyitarsitti hime.

''Dammaquu isaan barbaachisa. Akkaataatti biyyicha bulchaa jiran, baajata akka malee hogganuu,akkasumas haamilee isaanii gataniiru.''

Eesawu Ziwaanuu, manguddoon ganna 90 bara sirna Appaartaayidii keessas jiraachaa ture. Biyyi keenya uummata gurraachaan bulaa jirti jechuun gammachuu isaa BBCtti hime.

Shammrreen biraa ammoo haalli carraa hojii argachuu akka ishee yaaddeessu himti. ''Hojiin barbaadu argadha jedhee amantaa hin qabu.''

Filannoo bara kanaa irratti hirmaachuuf namootni miiliyoona 26 galmaa'aniiru.

Kun seenaa Afrikaa Kibbaa keessatti isa ol aanaa yoo tahu akka qorannoon agarsiisutti ammoo dargaggootni umuriin isaanii waggaa 30 miliyoona jaha tahan filannichaa irratti hin hirmaanne.

Afrikaan Kibbaa bara 1948-1994tti sirna Appaartaayidiin kan bulaa turte yoo tahu, sirnichi qoolliffannaa uummata gurraachaa seera qabeessa taasisuun warra adiif kabaja guddaa kennaa ture.

Ammayyuu giddu galeessaan irra caalaan lafa Afrikaa Kibbaa uummata adiin qabamee jira. Paartiin EFF Juuliyees Maaleemaan hogganamu immoo kana irratti qabsoo gaggeessaa jira.

Pirezidaanti Siriyal Ramafoosaan malaammaltummaa biyyichaa irratti qabsaa'u jedhamanii abdatamanis yaaduma gaggeessitoota duraanii itti fufsiisaa jiru jechuun kan qeeqanis jiru.

Filannicha lakkoofsaan:

  • Miliyona 26.76 kan tahan galmaa'aniiru
  • 555 dubartoota
  • Rikardii kan tahe Paartileen 48 filannicha irratti hirmaatu
  • Buufataalee filannoo 28,757 tahantu qophaa'e.
  • Miseensotni 220,000 ni filachiisu
  • Dargaggootni miiliyoona jaha tahan hin galmoofne.