Back

Barattoota kutaa 12ffaa baranaa keessaa %41 kan ta’an qabxii 350 ol galmeessuunsaanii ibsame

 

 
Barattoota kutaa 12ffaa baranaa keessaa %41 kan ta'an qabxii 350 ol galmeessuunsaanii ibsame
 

[Dhrtvo 28 11 2009] Barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoraman keessaa dhibbantaa 41 kan ta'an qabxii 350 ol galmeessuu isaanii Ejensiin Madaallii Barnootaa fi Qorumsaa Biyyaalessaa ibse.

Ejensichi  akka ibsetti barattoota qormaaticha fudhatan keessaa kumi 100 fi kumi 78 barattoota damee Saayinsii Uumamaati.

Barattoonni kuma 100 fi kuma 7 ammoo barattoota Saayinsii Hawaasummaa ta'uusaaniiti kan beeksise.

Qorumsa Saayinsii Uumamaa kan fudhatan keessaa dhibbaantaa 49 kan ga'an qabxii 350 ol fiduu isaanii Itti-aanaa Hogganaa Ejansichaa Doktar Zarihuun Dureessaa ibsaniiru.

Waggaa kana qabxiin olaanaa kan galmaa'e Mana Barnootaa Finfinnee keessatti argamutti yoo ta'u, qabxiin isaas 633 akka ta'e himaniiru.

Oduun tibbana midiyaalee hawaasummaan seensi barnootaa olaanoo kutaa 12 gadhiifameera jedhu ba'e soba ta'uus eeraniiru.

Barattoonni qabxii isa sirrii bor sa'aatii 8 jalqabee maarsariitii ejansichaa www.neaea.gov.et irratti hordofuun akka danda'amudha Doktar Zarihuun kan himan.

Ergaa barreeffamaa bilisaa gabaabaa lakkoofsa 8181 irratti lakkoofsa addaa barattoota qoramanii galchuun qabxii isaanii ilaaluun akka danda'amu ibsaniiru.

Dhihoottis qabxiin seensa dhabbata barnootaa olaanoo kan ifoomsamu yoo ta'u, qabxiin kutaa 10ffaa ammoo Hagayya 25, 2009 akka gadhiifamu ejansichi ifoomseera. Beezaa Abiyyitu gabaase.