Back

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo dhufuuf qophiisaa xumuru qaba-MMBBU

OBN Caamsaa 07, 2011 - Manni Maree Bakka Bu'oota Uummataa, Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo dhufuuf qophiisaa akka xumuru yaadachiise.

Filannichi amanamaa, ifa, bilisaa fi haqa qabeessa ta'ee akka xumuramu boordichi hojiisaa xumuruu qaba jedheera.

Koreen dhaabbii dhimma seeraa, haqaa fi dimokiraasii mana marichaa raawwii hojii ji'a 9 bara baajataa 2011 dhaggeeffachuun qorateera.

Qaamoolee hawaasaa adda addaa fi hoggansa paartileetif leenjii kennuun akka ciminaatti ka'eera.

Hojii filannoo ammayyeessuuf qajeelfamoota qopheessunis akka ciminaatti ka'uun gamaaggamameera.

Hojiin riifoormii dafee raawwachuudhaan filannoo fulduratti raawwatamuuf qophii xumuruu akka qabu dhaamameera.