Back

Fooramiin hariiroo diinagdee Itoophiyaa fi Ameerikaa Waashiingitanitti taa’aamuuf

OBN Caamsaa 02, 2011- Fooramiin hariiroo diinagdee Ityoophiyaa fi Ameerikaa cimsu Waashiingitan Diisiitti taa'aamuuf.

Fooramichi Itoophiyaan diinagdeeshee guddisuuf carraaqqii taasisaa jirturratti hubannaa ni uuma jedhameera.

Fooramii kana kan qopheesse Ministeera Dhimma Alaa Ameerikaa fi Ameerikaatti Imbaasii Ityoophiyaa yammuu ta'an, waltajjichi Caamsaa 07 fi 8 bara 2011 kan taa'aamu ta'uu Ministeerri Dhimma Alaa beeksiseera.

Fooramichaan Ameerikaan invastimantiin Itoophiyaatti qabdu akka dabalu haalli ni mijaa'a.

Dabalataan jijjiirramni diinagdee Ityoophiyaa akka ce'uu fi oomishaalee isheetifis gabaan akka bal'atuuf ni mari'atama.

Ministeerichi dhimmicharratti ibsa baasen akka beeksisetti, Itoophiyaan jijjiirrama galmeessisaa jiraachuu ibseera.

Diinagdee biyyattii keessatti hirmaannaan damee dhuunfaa akka dabalu hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'uus beeksiseera.

 Kun ammoo kaayyoo galma diinagdee bara 2025tti Ityoophiyaan sadarkaa biyyoota galii giddugaleessaa gadaanaatti makamuuf qabduu akka ta'e eerera.

 Waltajjichaan hariiroo diinagdee biyyoota lamaanii cimsuu, deeggartoonni Ityoophiyaa akka tumsan taasisuu, invastaroonni Ameerikaa Ityoophiyaatti akka invast godhan haala mijeessuu, daldalaan hidhata jiru guddisuu, invastaroonni biyya keessaa fi Ameerikaa hidhataan akka hojjetan taasisuurratti mari'atamuun irrattis kan hojjetamu ta'uu Ministeerri Dhimma Alaa Ameerikaa beeksiseera.

 Waltajjichi Ityoophiyaa muul'ata gaarii qabdu uumuuf; Ityoophiyaanotaafis ta'e Ameerikaanotaaf haala gaarii kan uumu ta'uun ibsameera.

Fooramichaa fi hariiroo biyyoota lamaaniirraa biyyoonni lammanuu qixa kan fayyadaman ta'a jedhameera