Back

Itoophiyaan qabiinsa mirga namoomaarratti qorannaa Jeneevaarraa yaada fudhatte

OBN Caamsaa 07, 2011- Waltajjiin qorannaa qabiinsa mirga namoomaa Siwiizarlaandi Jeneevaatti taa'aame.

Itoophiyaanis waltajjicharratti gabaasa hojii qabiinsa mirga namoomaarratti dhiyeessitee qorachistetti.

Waltajjiin idil addunyaa kun waggaa 4 fi walakkaatti si'a tokko miseensota Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniin qophaa'a.

Jilli Itoophiyaa Deetaa Ministiraa Abbaa Alangaa Federaalaa Dr. Geede'oon Xiimootewoosin duurfamu waltajjicharratti argamuudhaan qabiinsa mirga namoomaa biyyattiirratti gabaasa dhiyeessera.

Dr. Geede'oon ibsa qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaarratti kennaniin waggaa tokkicha darbetti damichaan fooyya'iinsi galmaa'uu himaniru.

Mootummaan seera farra shororkeessaa fooyyessaa jiraachuu, dhaabbileen shororkeessummaan mogga'an moggaasichi akka irraa ka'u taasifamuu, miseensonnii fi hoggansi paartilee siyaasaa hidhaadhaa gadhiifamuu, aktiiviistonnii fi biloogaroonni gadhiifamuus ibsaniiru.

Dirree dimookraasii bal'isuuf tarkaanfiiwwan jajjaboon fudhatamuu, dhaabbileen siiviikii olaantummaa seeraa fi dimokraasiirratti akka hojjetan eeyyamamuu ibasan.

Waliigaltee biyyaaleessaa fi araara buusuuf Koomiishiniin Araaraa fi Nageenyaa hundaa'ee hojjetaa jiraachuu, fooyyessi hawaasummaa fi dinagdee fudhatamuu ibsaniiru Dr. Geede'oon.

Ijaarsi daandii waggoottan kudhanitti babal'achuu, seeftineetiin lammiilee harka qalleeyyiin fayyadamoo akka ta'an hojjetameera.

Fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuu fi walqixxummaa isaaniirratti hojii mootummaan hojjeteen %50 miseensota kaabinee dubartoota ta'uu ibsaniiru. 

Hirmaattonni gabaasa dhiyaaterratti yaada kennaniin,, Itoophiyaan adabbii du'aa seera ishee keessaa akka baastu gaafataniiru.

Qabiinsa sirreeffamtootaarratti ammas fooyyessi akka taasifamu jedhan.

Bara itti aanutti filannoon biyyaalessaa raawwatamu bilisa, haqa qabeessaa fi amanamaa akka ta'u hojjetamuu qabaan dhaamaniiru.

Dhiibbaa fi garaagarteen akka hin uumamne dhaabbileen amantaa ifatti akka mari'atan yaadni kennameera.

Buqqa'uu biyya keessaa dhaabsisuu, mirga isaanii kabachiisuu, wabii nyaataa mirkaneessuu, baqattoota alaatif carraa hojii uumuu, daddabarsa seeraan alaa ittisuurratti akka hojjetamu dhaamameera.

Barmaatilee badaarratti hojiin eegalame cimuu akka qabu ibsameera.

Itoophiyaan waltajjii walfakkaataa qorannoo mirga namoomaa bara Faranjootaa 2009 fi 2014 irrattis hirmaattet turte.