Back

Manguddoon gannaa 58 qormaata biyyaalessaa kutaa 10ffaa qoraaman qabxii 3.2 galmeessan.

 

[Dhrtvo 18 04 2009] Obboo Ifaa Wanjoo godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaawoo Qeebbee ganda Sichaawootti dhalatan umuriisaanii 58 ttiitti barnoota idilee hordofuun bara 2008ttii qormaata guutuu biyyaalessaa kutaa 10ffaa fidhachuun qabxii 3.2 galmeessan.
Namichi umuriin dulloomus sammuunkoo ammas ni  wixxirfata jechuun gad hin teenye ammas yuuniversiitii galu malee jedhu.Ijoollee sadii barsiifatee digirii qabsiifatee jira.
Maanguddoon kun muuxannoosaanii kaaniif qooduun namoonni akkasaanii 14 akka barataniif sababa ta'ani jiru.

Barnoota sadarkaa 2ffaa kutaa 9ffaa - 10ffaa mana barumsa Burqaa Leeqatti hordofuun bara 2008, qormaata guutuu biyyaalessaa kutaa 10ffaa onnee guutuudhaan qo'achuun ofitti amanamummaan qoraman.

Barnoonni lamummaa fi amala gaarii itti salphaatu fi Afaan Ingiliffaa itti ulfaatus barnoota Keemistirii qabxii A galmeessan.

Naannoo isaan jiraatanitti manni barumsaa qophaa'ina wanta hin jirreef barnoota jaalatan adda kutuuf dirqamuu himan.

Yeroo amma kanatti manni barumsaa qophaa'ina Km 24 narraa fagaate gufuu natti ta'ullee fuula dura haala mijeefachuun barachuun Yuunivarsitii galuun koo hin oolu, kanaaf immoo kutannoo fi abdii guddaa akka qabu dubbata.

Barumsaa namni kaamiyuu barachuu akka qaban dhaaman. Shaamsaddiin Huseentu gabaase.