Back

Manneen dhugaatii alkoolii hin gurgurre

OBN Caamsaa 06, 2011- Mana dhugaatiitti alkoolii dhabuun tarii nama dhiba ta'a. Garuummoo, manneen akkanaa jiru. Baay'ees beekamaa jiru.

Manni dhugaatii amma isinitti himuuf jennu kuni magaalaa Niw Yoork bakka Biruukiliin daandii Giriinpoyiintitti argama. Kenyaan manichaa magariisaafi bifa samii qaba.

Bakkichi mijataadha. Bakkeewwan kaanirraas adda. Alkoholiin asitti hin gurguramu.

Manni dhugaatii sagalee hin qabne, bishaan qurxummii hin qabne ykn mana daabboo daabboo hin tolchinen walfakkaata. Namoota dhuguu hin feenef garuu bakki akkanaa mijataadha.

Saam Toonis fi Reginaa Delliyaa waliin ta'unii mana dhugaatii kana kan banan. Kunis, waggaa sadii dura obboleessi isaa dhugaatii hin dhugne waliin galgala bakka deeman yaadani dhabani jennaan yaadni mana kana banuu sammuutti dhufeef.

Ameerikaatti dhugaatiin alkoolii hin qabu jedhamu kan qabiyyee alkoolii isaa %0.5 tahe ykn isaa gadi ta'edha. Kana jechuun biiraan hedduu alkoolii hin qaban jedhaman alkoolii hin qaban jechuu miti.

Manni dhugaatii kuni galgala banama, ifi hedduus keessa hin ifu, laaptoppii fayyadamuunis dhorkaadha.

Manni kuni ji'uma kana baname garuu manneen akkanaa Ameerikaa, Landaniifi kaanitti banamaniiru jedha BBCn.

Manneen dhugaatii alkoolii hin qabne garuu haaraa miti. Xumura jaarraa 19'ffaatti manneen dhugaatii alkoolii hin gurgurreefi 'temperance bars'' jedhaman hundaa'ani turan.

Yeroos warraaqsa 'temperance' jedhamuufi namoonni alkooliifi saalqunnamiirraa irraa akka of qusatan dhorku leellisuun banaman.

Manneen har'aa garuu kan baras turanirraa adda. Yaada yeroos leellifaman irraas adda.