Back

Manni Maree Ministirootaa daballii miindaa hojjattoota mootummaarratti mari’achuun murtoo dabarse

 

[Dhrtvo 2705 2009] Manni Marii Ministirootaa yaa'ii idilee 22ffa kaleessa taa'en qorannoo daballee miindaa hojjattoota mootummaa irratti mari'achuun murtoo dabarse.

Daballii duurgoo sooramtootaa, wixinee danbii korpareeshinii manneen fedaraalaa ilaalchisuun bahee fi waliigalteewwan Itiyoophiyaan liqii waliin walqabataniin taasistes, marii fi murtoo keessatti kanneen argamanidha.

Manni marichaa daballiin mindaa qorannoodhaan dhiyaate Amajjii tokkorraa eegalee hojiirra akka ooluf murteessera.

Rakkoo manneen jireenyaa guddina magaalotaa waliin walqabatanii ka'an hiikuudhaafis, wixineen danbii korporeeshinii ergama manneen jireenyaa misoomsuu, suphuu fi bulchuuf qophaa'ee mana marichaaf dhiyaatera.

Waxinee dhiyaaterratti mar'achuudhaanis, kan hir'ate guutamee Gaazexaa Nagaaritirratti akka bahuu fi hojiirra akka ooluf murteessera.

Waliigalteewwan liqii biyyattiin bu'uuraalee misoomaaf taasistes, tarsiimoo liqii biyyattiin qabdu waliin kan walsimu ta'uu ibsuun raggaasiseera.

Maddi: FBC