Back

Mormii Sudaan irratti namootni torba ajjeefaman

OBN Caamsaa 06, 2011- Fincila Sudaan magaalaa Kaartum irratti yoo xiqqaate finciltoota keessaa namootni jaha qaama nageenyaa keessaa ammoo namni tokko ajjeefamaniiru.

Namootni ajjeefaman kunneen dhukaasa qaama nageenyaan finciltoota naannoo waajjira olaanaa Humna waraanaa taa'uun gaaffii mootummaa siivilii gaafatan irratti banameeni.

Finciltootni qaama nageenyaatu dhukaasa nurratti bane jechuun yommuu yoo himatan humni waraanaa ammoo garee adda hin baane jedhutti quba qabaa jira.

Sudaan erga pirezidaanti Omar al-Bashir aangoo irraa ka'ee mootummaa ce'umsaa mana maree waraanaa biyyattiin hundaa'een bulaa jirti.

Finciltootni al-Bashir humna waraanaan aangoo irraa kaafamuu guyyoota shan dursuun naannoo marfata waajjira ol aanaa humna waraanaa biyyattitti bahuun mormii irra turan.

Jalqaba mariin bakka bu'oota finciltootaa fi humna waraanaa aangoo qabate gidduutti adeemsifamaa ture fooyya'insa agarsiisaa ture.

Fincila kaleessa galgala ka'een dura qaamni lamaanuu caasaa bulchiinsaa haaraa irratti walii galuu isaanii ibsanii ture.

Dhukaasni namoota daandii irra taa'uun gaaffii dhiyeessan irratti baname garee humna waraanaa keessaa adeemsicha hin fudhannee fi nageenya booreessuu barbaadaniin uumamuu hin oolle jedhe gabaasaan BBC Alestaayer Liitheed.

Murtoon finciltootaa hanga xumuraatti itti fufaa jiru kun ajajoota waraanaa muraasa yaadessuu hin hafne jedhama.

Finciltootnis hanga guyyaa xumuraa gaaffiin isaanii deebii gahaa argatuutti akka achii hin kaane ibsaniiru.

Ji'a Muddee darbe keessa mootummaan gatii daabboo dachaa sadiin dabaluun isaa mormii biyyattii guutuutti kaasuun pirezidaantii Omar al-Bashir aangoo irraa kaase.

Finciltootni humna waraanaa aangoo qabate gariin isaanii haftee bulchiinsa al- Bashir jechuun ibsu.

Kan daandiitti baanee mormineef jijjirama akkasiif osoo hin taane dimokiraasii dhugaaf waan taheef aangoon harka siivilitti deebi'uu qaba jechuun mormaa jiru.

Ji'a tokko dura kan aangoorraa kaafamani mana hidhaa galan Omaar al-Bashir ajjeechaa mormitootaa keessatti qooda qabaachuu isaaniitiin himatamaniiru.

Erga Ebla 11, aangooraa kaafamee Omaar al-Bashir yaada tokkoyyu hin kennine.