Back

Naannolee biyyattii tokko tokko keessaatti baatii Hagayyaa keessa roobni cimaan akka roobu eegama

 

[OBN 27 11 2010] :- Naannolee Itiyoophiyaa tokko tokkotti baatii Hagayyaa keessa roobni cimaan kan eegamu ta'uu Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa beeksisee.

Akka raaga qilleensaatti didirrisnii fi roobni cabbii makate kan eegamu ta'a.

Rooba cimaa jiraatun lageen guutuu fi lolaanis uumamuu akka malu eejansichi beeksisee.

Lolaadhan dhiqamni biyyoo, sigigoon, ooyruun bishaanin uwwifamuu, aramaan babal'achuu, dhibeen midhaanii uumamuus mala jedheemee jira.

Kanaafis of eeggannoo barbaachisaan akka taasifamuu qabu eejansichi dhaamera.

Maddi; TOI