Back

Oromiyaa dinagdeen utubuuf gaheen dargaggootaa olaanaadha.” Obbo Admaasuu Daamxoo

OBN Caamsaa 06, 2011- Mootummaan naannoo Oromiyaa riifoormi siyaasaa fi diinagdee hojiirra olchuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf sochii bal'aa eegaleen injifannoowwan boonsaa ta'an galmaa'aa jiraachuu Hogganaan Biiroo Dhimmoota Koominikeeshinii Naannoo Oromiyaa Obbo Admaasuu Daamxoo himaniru. 
 

Bu'aa gama siyaasaa fi hawaasummaatiin dhufe diinagdeen utubuuf hojjatamaa jiraachuus ibsaniiru.

Naannichatti  fayyadamummaa dargaggootaa  mirkaneessuuf hojii ijoo gochuun hojjetamudha jedhaniiru


Carraa hojii uumuu, misoomaawwan bu'uuraa babal'uisuu, kiraa-sassaabdummaa diiguu, hudhaawwan bulchiinsa gaarii hiikuuf hojiin jalqabame abdachiisaa ta'us baay'ina dargaggoota qabnu duukaa carraa hojii uumuu irratti cimnee hojjachuu qabna jedhan obbo Admaasuun.


Injifannoo gama siyaasaatiin argame kunuunsuudhaan qeerroo, qarree fi hawaasa bal'aaf hubannoo sirrii uumuun daandii dimookiraasii, misoomaa fi guddina irratti ijaaramaa jiraachuu ibsaniiru.


Karoorri Hojiin caarraa hojii uummu qabatamaan kan inni hojii irraa ooluu Aanaa fi Gandaa irraatti waan ta'eef karoorsuu irraa kaasee hanga hojiitti galuutti xiyeefannoo kennuun kan hojjetamu ta'as jedhaniru. Maddi:- BDhKMNO