Back

Oromiyaatti bara kana barattoonni 936,839 qormaata naannoo fi biyyaalessaa ni fudhatu

 

 
Oromiyaatti bara kana barattoonni 936,839 qormaata naannoo fi biyyoolessaa ni fudhatu
 

[Dhrtvo 30 08 2009]Bara kana naannoo Oromiyaatti barattoonni kutaa 8ffaa, 10ffaa fi 12ffaa 936,839 ta'an qormaata naannoo fi biyyoolessaa akka fudhatan Biiroon Barnoota Oromiyaa beeksise.

Barattoonni qorumsa kutaa 8ffaa fudhatan 465, 972, kan kutaa 10ffaa ammoo 390, 387 yoo ta'an, kan kutaa 12ffaa immoo 80,480 akka ta'an biirichi ibseera.

Walumaa galatti barattoonni naannoo Oromiyaa bara kana qormaata biyyaalessaa fi naannoo fudhatan (kutaa 8, 10 fi 12) walitti 936,839 akka ta'anis eerameera.

Qorumsa naannoo fi biyyaalessaa kanas milkeessuuf qaamolee dhimmi ilaaluf qaabachiisni (orenteeshiniin) kennameera.

biii.jpg

Hogganaan biirichaa Dooktar Tolaa Bariisoon dhimmi qormaataa dhimma dhaloota egeree baasuu fi gahoomsuu waan ta'eef, qaamni huduu naamusa qormaataa eegsisuuf hojjechuu qaba jedhaniiru.

Qaamoleen waltajjii qaabachiisaa kanarratti hirmaatanis qaama nageenyaa, itti gaafatamtoota waajjira haqaa godinaalee fi bulchiinsa magaalotaa, itti gaafatamtoota waajjira barnootaa godinaalee fi magaalotaa akkasumas ogeeyyii qormaataa fi itti gaafatamtoota waajjira barnootaa aanaalee yommuu ta'an, waliigala namni 603 argamaniiru.

Milkaa'ina qorumsa naannoo fi biyyaalessaa kennamu kanaafis koreen komaand poostii fi teeknikaa sadarkaa naannnoo irraa kaasee hanga mana barumsaatti kan hundeeffamu yoo ta'u, ga'een hojii koreewwan kanneeniis adda ba'eera.

Kaayyoon koreewwan kanneenii inni ijoon qorumsi kennamu kun naamusa olaanaan akka hogganamu gochuudhafi.

Maddi: BDhKMNOti