Back

Oromiyaatti, Barattoota Qormaata Naannoo kutaa 8ffaa fudhatan keessaa Harki 95 ol Gara Kutaa 9ffaatti Darbaniiru.

[DHRTVO 15 12 09]:- Bara 2009 barattoota qorumsa naannoo kutaa 8ffaaf taa'an 395,289 keessaa 377,882 gara kutaa 9ffaatti darbuu isaanii Biiroon Barnoota Oromiyaa beeksise.

Qabxiin Darbiinsaa;

1.Giddugaleessaaf:-
a. Dhiiraaf qabxiin giddugaleessaa 44% fi isaa ol
b. Shamarraniif qabxiin giddugaleessaa 42% fi isaa ol
2. Aanaalee horsiisee bulaatiif:
a. Dhiiraaf qabxiin giddugaleessaa 43% fi isaa ol
b. Shamarraniif qabxiin giddugaleessaa 41% fi isaa ol
3. Barattoota fedhii addaa qaban
 
a. Dhiiraaf qabxiin giddugaleessaa 42% fi isaa ol
b. Shamarraniif qabxiin giddugaleessaa 40% akka ta'e Biiriichii himee jira.

Haaluma kanaan, bara 2009 barattoota qorumsaaf taa'an dhiira 216,129; shamarran 179,160; waliigala 395,289 keessaa; barattoonni dhiiraa 207,870 (96.18%); shamarran 170,012 (94.89%); waliigala 377,882 (95.60%) gara kutaa 9ffaatti darbaniiru.

Kan bara 2008 waliin walbira qabamee yoo ilaalamu harka 1.08n caalmaa agarsiisuusaa Biiroon Barnootaa Oromiyaa ibseera.

Barattoonni 87.18% qabxii giddugaleessaan harka 50 fi isaa ol galmeessisuu danda'aniiru.

Kan bara 2008 wajjin yeroo walbira qabamee ilaalamu harka 7.74 caalamaa agarsiiseera.

Maddi:-BBO