Back

Riizortiin Soodaree beenyaa tokko malee lafa keenyarraa nu buqqise jechuun qonnaan bultoonni Aanaa Adaamaa naannawaa riizortichaa komatu.

Aanaa Adaamaatti lafa tokko irratti gibirri mootummaa namoota lama irraa walittiqabamaa jira

OBN Onk.24,2011- Qonnaan Bultoonni Godiina  Shawaa Bahaa Aanaa Adaamaa ganda Ulaagaa Malkaa Obaa, lafa waraqaa abbaa qabeenyummaa mirkaneessu itti argannee fi gibira itti kaffalaa jirru irraa Rizoortiin soodaree beenyaa malee nu kaase jechuun komatan.

OBN's  wal dhabdee qonnaan bultootaa fi Riizortii Sodaree gidduutti uumame qulqulleeffachuuf sooreessa Riizortichaa Obbo Dinquu Dayyaasaa, bilbilaan haasofsiiseera.

Akka obboo Dinquun jedhanitti, Riizortichi bara harka mootummaa ture bal'ina lafa heektara 427 irratti bara 1967 irraa kaasee kaartaa kan qabu dha.

Qabeenyi  kun wayita gara abbaa qabeenyaa dhuunfaatti  naanna'us hanguma kanan Mootummaa irraa bite jedhan obboo Dinquun.

Qabiyyeen mootummaarraa biteen ala laftin babal'ifadhe hin jirus jedhaniru obboo Dinquun.

Ragaan Waajjiira Bulchiinsa Lafa Baadiyyaa Aanaa Adaamaa irraa argannee akka mul'isutti,lafti kun bara 1978 irraa eegalee qabiyyee qonnaan bultootaa kanaa akka ta'ee fi waraqaan abbaa qabeenyummaa lafaa mirkaneessus qonnaan bultoota kanaaf bara 2001-2002ti kennameera.

Kana  jechuun erga Riizortiin Sodaree kaartaa argatee waggoota 11 booda, qonnaan bultoota lafa kana irra jiraachuu eegalaniif Wajjiirri Bulchiinsa Lafa Baadiyyaaa Aanaaa Adaamaa bara 2001 irraa kaasee waraqaa abbaa qabeenyummaa lafaa mirkaneessu kenne jechuu dha.

Itti Gaafatamtuun Wajjiirichaa Aaddee Na'iimaa Nugusee, lafa kaartaa qabu irratti waraqaa abbaa qabeenyummaa ibsu qonnaan bultootaaf akkamiin keennitan jennee gaafanneef ,ragaan qabiyyee Riizorti Sodoree ibsuu sadrakaa aanaa isaanitti akka hin jirree himan.

Haatahuuti, aanichatti lafa tokko irratti gibirrii mootummaa qaamoolee lama irraa walitti qabamaa akka jiruu ragaan Abbaa Taayitaa Galiiwwani Aanaa Adaamaa irraa OBN argatee ni mul'isa.

Koomishiniin Investimantii Oromiyaa gamasaatiin, lafti qonnaan bulaa Riizortii Soodareen fudhatame akka hin jirre beeksisee jira.

Riizoortiin kun qabeenya mootummaa irraa gara dhuunfaatti yeroo ce'uu, riizoorti bal'ina  lafa heektaara 427 Abbaa qabeenyaa bitatanin tajaajiila invastimantii kennaa akka jiraniis Komishinichii ibsee jira.Riippoortara keenya Charnat Mabraatuutu gabaase.