Back

Sagalee lakkaa'amaa jiruun ANC'n dursaa jira

OBN Caamsaa 02, 2011- Afriikaa Kibba keessatti filannoon erga xumurameen booda sagaleen lakkaa'amaa jira.

Pireezidaantiin biyyattii Siiriil Raamaafoosaan deggersaa uummataan dhaba jechuun kan sodaataa turan amma abdii horataniiru.

Iddoowwan filannoon itti geggeeffame keessaa dhibbeentaa 70 sagaleen keessatti lakkaa'ametti sagalee kenname keessaa dhibbeentaa 57 argataniiru.

Paartiin morkataa Democratic Alliance (DA) ammoo dhibbeentaa 22 argate.

Filannoo waliigalaa kan bara 2014 irratti ANC'n dhibbeentaa 62 argatee ture.

Ergasii komiin uummanni malaammaltummaarratti qabu dabalaa dhufuunii fi raafamni diinagdee biyyattii hawaasni paartichaa abdii akka kutatu taasiseera.

Kaartuuniistiin tokko hariiroo paartii ANC fi lammilee biyyattii gidduu jiru akka armaan gadiin ibseera.

Paartiin ANC erga Afrikaan Kibbaa sirna Appaartaayidii jalaa baatee kaasee aangoorra jira.

Filannoo Mana Maree Bakka Bu'oota Uummataa fi Mana Maree Naannolee kanarratti namoonni filatan dhibbeentaa 65, kan waggaa shan dura ture garuu dhibbeentaa 73.

Dargaggoonni miiliyoona ja'a ta'an galmaa'anii hin filanne.

Guutummaan qabxii filannoo Sanbata borii ba'a.Maddi:-BBC