Back

Waldaalee qulqullina Magaalaa Adaamaa eeganiif Tiraaktarri 7 kenname.

 
OBN Onk 17, 2011 - Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa Warshaa Meeshaalee Qonnaa Adaamaa waliin ta'uun Waldaalee qulqullina magaalaa irratti gurmaa'an 7'f Tiraaktara 7 gargaarsaan kenne. Kantiibaan Bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Masfin Asaffaa Balfi sirnaan yoo itti fayyadaman qabeenya ta'uu ibsanii qaamolee milkaa'ina hojii kanaaf tumsan galateeffataniiru.
Bulchiinsi Magaalaa Adaamaa walitti dhufeenya Warshaa Meeshaalee Qonnaa Adaamaa waliin qabu cimsuun carraa hojii dargaggootaaf uumuurratti kan hojjetu ta'uus dhaamaniiru. Hojii gaggeessan Warshaa Meeshaalee Qonnaa Adaamaa Koloneel Yohaannis Xiqqeessaa, warshaan kun erga dhaabbatee waggaa 34 kan lakkoofsisee fi milkaa'ina garaagaraa kan galmeessise ta'uu ibsanii, warshichi kan uummataa waan ta'eef deeggarsa barbaachisuun uummata waliin ta'ee kan hojjetu ta'uu ibsaniiru.