Back

Wixineen Qaamolee Raawwachiiftuu Fi Seektara Mootummaa Oromiyaa Ifoome

[OBN 15 12 2010, Adaamaa]:- Qaamolee raawwachiiftuu fi seektara mootummaa naannoo Oromiyaa labsii haradhaan hundeessuf wixineen qopha'e Biiroo Pablikii Sarvisii fi Misooma Humna Namaa Oromiyaatin ifoome.

Haaluma kanaan qaamolee raawwachiistuu sadarkaa naannotti;

1)Waajjira Pirezidaantii;

2) Biiroo Pabliik Sarviisiifi Misooma Qabeenya Namaa;
3) Biiroo Qonnaafi Qabeenya Uumamaa;
4) Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii;
5) Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Diinagdee;
6) Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa;
7) Biiroo Barnootaa;
8) Biiroo Eegumsa Fayyaa;
9) Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa;
10) Biiroo Misooma Qabeenya Bishaaniifi Inarjii;
11) Biiroo Daldalaa;
12) Biiroo Dhimma Dubartoota, Daa'immaniifi Dargaggootaa;
13) Biiroo Aadaafi Turizimii;
14) Biiroo Dhimma Hojjataafi Hawaasummaa;
15) Biiroo Barnoota Leenjii Teeknikaafi Ogummaa;
16) Biiroo Misooma Intarpiraaayiziifi Industirii;
17) Biiroo Bulchiinsa fi Ittifayadama Lafaa;

Haaluma wal fakkaatun seektara sadarka naannotti kan armaan gadii haammatamaniiru.

1)Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa
2) Abbaa Taayita Geejjibaa;
3) Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii;
4) Abbaa Taayitaa Galiiwwanii;
5) Abbaa Taayitaa Too'annoo Dhaabbilee Misooma Mootummaa;
6) Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo fi Jijjiirama Qilleensaa;
7) Abbaa Taayitaa Konistiraakshinii;
8) Abbaa Taayitaa Misooma Albuudaa;
9) Koomishinii Qindeessaa Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa;
10) Abbaa Taayitaa Too'annoo Galteewwan Qonnaa;
11) Komishinii Karooraafi Misooma Diinagdee;
12) Komishinii Investimentii;
13) Komishinii Poolisii;
14) Komishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa;
15) Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa;
16) Komishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa;
17) Koomishinii Ispoortii;
18) Ejensii Babal'inaafi Dagaagina Waldaalee Hojii Gamtaa;
19) Ejensii Misooma Saayinsiifi Teeknolojii;
20) Ejensii Misooma Qabeenya Beeyiladaa;
21) Ejensii Misooma Gabaa;
22) Ejensii Bittaafi Dhabamsiisa Qabeenya Mootummaa;
23) Ejensii Galmeessa Taateewwan Bu'uuraa Hawaasummaa;
24) Ejensii Dhimma Hawaasa Misoomaaf Kaafamuu;
25) Inistiitiyuutii Qorannoo Qonnaa;
26) Inistiitiyuutii Pilaanii Magaalotaa;
27) Giddugala Qorannoo fi Dagaagina Aadaa Oromoo; fi
28) Dhaabbata Bulchiinsa Gamoowwan Mootummaa.

Caasaa Sadarkaa Godinaa

1. Waajjira Bulchiinsa

2. Waajjira Misooma Qonnaa Fi Qabeenya Umamaa

3. Waajjira Eegumsa Naannoo fi Jijjiirama Qileensaa

4. Waajjira Qindeessaa Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa;

5. Waajjira Bulchiinsa fi Ittifayydama lafaa

6. Waajjira Misooma Magaalaa fi Manneenii

7. Waajjira Misooma Interpiraaiyzii fi Industrii

8. Waajjira BLTO

9. Waajjira Dhimma Dubartoota, Daa'immanii, Dargaggotaa

10. Waajjira Spoortii

11. Waajjira Karooraa fi Misooma Dinagdee

12. Waajjira Mallaqaa fi Walta'iinsa Dinagdee

13. Waajjira Bishaanii fi Inarjii

14. Waajjira Misooma Albuuda

15. Waajjira Invastimantii

16. Waajjira Aadaafi Turiizimii

17. Waajjira Galiiwwanii

18. Waajjira Dhimma Hojjetaa Fi Hawaasummaa

19. Waajjira Daldalaa

20. Waajjira Misooma Gabaa

21. Waajjira Babal'ina Waldaa Hojii Gamtaa

22. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa

23. Waajjira Abbaa Alangaa

24. Waajjira Eegumsa Fayyaa

25. Waajjira Barnootaa

26. Waajira Konistraakshinii

27. Waaj. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa

28. Waajjira Dhimm. Koomunik. Mootummaa

29. Waajjira Poolisii

30. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa

31. Waajjira Daandiiwwanii

 

Sadarkaa Magaalaa

1. Waajjira Kantiibaa

2. Waajjira Dhimmoota Koomunikeeshini )

3. Waajjira Misooma Interpiraaiyzii fi Industrii

4. Waajjira Mana Qopheesaa

5. Waajjira BLTO

6. Waajjira Bulchiinsa fi ittifayyadama lafa

7. Waajjira Invastimntii

8. Waajjira Qonnaa fi Eggumsa Naannoo Magaalaa

9. Waajjira Dhimma Dargaggotaa,Dubartoota fi Daa'immanii,

10. Waajjira Spoortii

11. Waajjira Karooraa fi Misooma Dinagdee ??

12. Waajjira Mallaqaa fi Walta'iinsa Dingadee

13. Waajjira Bishaani Albuuda fi Inarjii Magaalaa

14. Waajjira Galiiwwanii

15. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa

16. Waajjira Abba Alangaa

17. Waajjira Eegumsa Fayyaa

18. Waajjira Poolisii

19. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa

20. Waajjira Daldalaa

21. Waajjira Misooma Gabaa

22. Waajjira Dhimma Hojjetaa Fi Hawaasummaa

23. Waajjira Aadaa fi Turiizimii

 

Caasaa Sadarkaa Aanaa

1. Waajjira Bulchiinsa

2. Waajjira Dhimmoota Komunkeeshinii

3. Waajjira Misooma Qonnaa/H/Bulaa Fi Qabeenya Umamaa

4. Waajjira Eegumsa Naannoo fi Jijjiirama Qileensaa

5. Waajjira Bulchiinsa fi Ittifayydama lafa (Deeskii Invastmantii)

6. Waajjira Misooma Interpiraaiyzii fi Industrii

7. Waajjira BLTO

8. Waajjira Dhimma Dubartoota, Daa'immanii fi Dargaggotaa

9. Waajjira Spoortii

10. Waajjira Mallaqaa fi Bulchiinsa Qabeenyaa (Deeskii Misooma Karooraa )

11. Waajjira Bishaanii fi Inarjii (Deeskii Misooma Albuudaa)

12. Waajjira Galiiwwanii

13. Waajjira Dhimma Hojjetaa Fi Hawaasummaa

14. Waajjira Daldalaa

15. Waajjira Misooma Gabaa

16. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa

17. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa

18. Waajjira Abbaa Alangaa

19. Waajjira Eegumsa Fayyaa

20. Waajjira Barnootaa

21. Waaj. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa

22. Waajjira Poolisii

23. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa

24. Waajjira Daandiiwwanii

 

Caasaa Sadarkaa Ganda Magaalaa

1. Waajjira Bulchiinsa Gandaa

2. Waajjira Mana Qopheessaa

3. Deeskii Pabliik Sarvisiisii

4. Deeskii Galmeesa ragaalee bu'uuraa

5. Deeskii Bulchiinsa fi ittifayyadama lafa Magaalaa

6. Deeskii Gliiwwanii

7. Deeskii Kenniinsa Tajaajila Iddoo Tokko (IMX)

8. Deeskii Bulchiinsa fi Nageenyaa

9. Deeskii Daldalaa fi Misooma Gabaa

10. Deeskii Tajaajila Bishaan Dhugaatii

11. Deeskii Tajaajila eegumsa Faayyaa

12. Deeskii Qindeesa Dhimma Barnootaa

13. Deskii qindeesaa dhimma Dubartootaa fi dargagootaa

 

Caasaa Sadarkaa Ganda Baadiyyaa

1. Waajjira Bulchiinsa Gandaa

2. Waajjira Maanajara Gandaa (Hojii galmeesa Ragaa Bu'uuraalee Dabalatee)

3. Qindeesaa Hojii Misooma Qonnaa fi Qabeenya Umamaa

a) Ogeessa Misooma Qonnaa (Midhaani/Bunaa/jallisii )

b) Ogeessa Misooma Beeyladaa

c) Ogeessa Qabeenya Umamaa

d) Ogeessa Bulchiinsa fi ittifayadama lafa baadiyyaa

e) Ogeessa Waldaa Hojii Gamtaa (kilaastara irraati)

4. Qindeessaa Misooma Barnootaa (Daarektara Tokko)

5. Qindeessaa Eggumsa Fayyaa (ogeesa Ekis. Faayya)

6. Qindeessaa Dhimma Nageenyaa (Hawaasa Keessaa)

7. Qindeesaa Dhimma Dubartootaa fi dargagoota (Hawaasa Keessaa)