Pireezidaanti Saahilawarqi Zawdee Mootii Neezarlaand Maaksimaa waajjira isaanitti simatani waliin mari’atan

OBN Caamsaa 07, 2011 - Pireezidaanti Saahilawarqi Zawdee Mootii Neezarlaand Maaksimaa waajjira isaanitti simatani waliin mari'atan. Mootittiin tattaaffii sirni faayinaansii hirmaachisaa ta'e...

Itoophiyaan deeggarsa Sudaanif taasiftuu itti fufti- obbo Gadduu

OBN Caamsaa 07, 2011- Ministirri Dhimma Alaa obbo Gadduu Aandaargaachaw raawwachiistuu dhimmootaa Imbaasii Sudaan Ambaasaaddar Naadiyaa Mohaammad Kayir waliin mari'atan. Mariin humnoota...

Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo dhufuuf qophiisaa xumuru qaba-MMBBU

OBN Caamsaa 07, 2011 - Manni Maree Bakka Bu'oota Uummataa, Boordiin Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa filannoo dhufuuf qophiisaa akka xumuru yaadachiise. Filannichi amanamaa, ifa, bilisaa fi...

Fooramiin daldala alaa idil addunyaa 19ffaan Finfinneetti taa’aamuuf

OBN Caamsaa 07, 2011 - Fooramiin daldala alaa idil addunyaa 19ffaan magaalaa Finfinneetti taa'aamuuf. Ministeerri Daldalaa fi Indaastirii Itoophiyaa fi Wiirtuun Daldalaa Idil Addunyaa Gamtaa...

Godina Gujiitti odaan kufe ka’e Odaa Ardaa Mi'eessaa akka ta'uu Abbootiin Gadaa murteessan

OBN Caamsaa 07, 2011- Godina Gujii Aanaa Adoolaa Reeddee Ganda Malkaa Shaaliitti odaan laga Gannaallee keessaatti kufee ture waggaa sadii booda bara 2010 ka'uun isaan ni yaadtama. Barana...

deeggarsa Itoophiyaan baqattootaf taasisaa jirturratti mari’atame

OBN Caamsaa 07, 2011- Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanitti koomiishinarri olaanaa Koomiishinii Baqattootaa Filiippoo Giraandiin, deeggarsa Itoophiyaan  baqattootaaf taasisaa jirturratti,...

Magaalaa Buraayyuutti ji'oottan lamaan itti aananitti dargaggoota kuma 4 ol hojiitti galchuuf

OBN Caamsaa 07, 2011- Magaalaa Buraayyuutti ji'oottan lamaan itti aananitti dargaggoota kuma 4fi 920 hojiitti galchuuf haal-dureen xumurameera. Injifannoo gama siyaasaan argame diinagdeedhaan...

Manni Maree Nageenyaa walgahii kaleessa taa'een Abiyeetti ergama nagaa kabachiisaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii dheeresse

OBN Caamsaa 7, 2011- Manni Maree Nageenyaa walga'ii kaleessa taa'een Abiyeetti ergama nagaa kabachiisaa Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii dheeresse. Ergamichis hanga ji'a Faranjootaa Sadaasa...

Jijjiirama akka naannoo fi biyyaatti jalqabame itti fufsiisuuf hooggansi adda durummaan sochoo'uu qaba

OBN Caamsaa 7, 2011 - Leenjiin gaggeessitoota aanaaleefi magaalota Oromiyaarraa magaalaa Adaamaatti kennamaa ture har'a ni xumurama. Leejifamtoota 1800 ol ta'aniif leenjiin hoggansaa mata...

Itoophiyaan qabiinsa mirga namoomaarratti qorannaa Jeneevaarraa yaada fudhatte

OBN Caamsaa 07, 2011- Waltajjiin qorannaa qabiinsa mirga namoomaa Siwiizarlaandi Jeneevaatti taa'aame. Itoophiyaanis waltajjicharratti gabaasa hojii qabiinsa mirga namoomaarratti...

Aadde Hiiruut Zammanaan yaa’ii nageenyaa idil-addunyaarratti hirmaachaa jiru

OBN Caamsaa 07, 2011- Deetaan Ministiraa Ministeera Dhimma Alaa aadde Hiiruut Zammanaan yaa'ii nageenyaa idil addunyaarratti hirmaachaa jiru. Yaa'ichi Siwiidin Stookhoolmitti gaggeeffamaa...

Humni waraanaa fi mormitoonni Sudaan yeroo ce'umsaa waggaa sadirratti walii galan

OBN Caamsaa 07, 2011- Humni waraanaa Sudaan kan amma aangoo harkaa qabu waggoota sadan itti aanan mootummaan ce'umsaa bulchiinsa siiviliitiin akka bulu walii gale. Manni Maree Ce'umsaa Humna...

Dhibee waa dagachuu irraa akkamiin of eeguun danda'ama?

OBN Caamsaa 07, 2011- Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO) qajeelfama kan jalqabaa akka itti namoonni dhukkuba waa dagachuu ykn 'dimentia' ofirraa ittisan baaseera. Carraa dhhibee kanaaf...

Oromiyaa dinagdeen utubuuf gaheen dargaggootaa olaanaadha.” Obbo Admaasuu Daamxoo

OBN Caamsaa 06, 2011- Mootummaan naannoo Oromiyaa riifoormi siyaasaa fi diinagdee hojiirra olchuun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf sochii bal'aa eegaleen injifannoowwan boonsaa ta'an...

Manneen dhugaatii alkoolii hin gurgurre

OBN Caamsaa 06, 2011- Mana dhugaatiitti alkoolii dhabuun tarii nama dhiba ta'a. Garuummoo, manneen akkanaa jiru. Baay'ees beekamaa jiru. Manni dhugaatii amma isinitti himuuf jennu kuni...

Mormii Sudaan irratti namootni torba ajjeefaman

OBN Caamsaa 06, 2011- Fincila Sudaan magaalaa Kaartum irratti yoo xiqqaate finciltoota keessaa namootni jaha qaama nageenyaa keessaa ammoo namni tokko ajjeefamaniiru. Namootni ajjeefaman...

WhatsApp haleellaa lootee seentotaan raawwatamuuf ture argate

OBN Caamsaa 06, 2011- Qaamoleen interneetii cabsanii seenuun beekaman(Hackers) meeshaalee ittiin fageenyarraa basaasan bilbilaa fi meeshaalee elektirooniksii biroo irratti karaa WhatsApp...

Jaappaan baabura ariitiin addunyaarraa 1ffaa oomishite

OBN Caamsaa 04, 2011 - Jaappaan baabura ariitiin addunyaarraa 1ffaa ta'e oomishite. Baaburri Jaappaanin oomishame kunis boca rasaasaa kan qabu ta'uu ibsameera. Jaappaan baaburichas...

Dhibee onneetiin duutii maaliif dabalaa dhufe?

OBN Caamsaa 06, 2011- Du'aatiin sababii dhukkuba onneefi sirna dhiigaan walqabate namoota umuriin isaanii waggaa 75 gadi ta'e irratti waggaa 50 booda akka addaatti dabaluu isaa qorannoon...